snhuthai
s Home | Alumni | Contact Us
   
s s s
 
News & Events s about
s
b การสมัครเรียนที่ SNHU
s
b การเดินทางไปสหรัฐอเมริกา
s
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hall


Southern New Hampshire University (SNHU) ตั้งอยู่ที่เมือง Manchester รัฐ New Hampshire, USA เป็น มหาวิทยาลัยเอกชน ที่ได้เปิดให้การศึกษามาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1932 โดยเปิดสอนสาขาต่างๆ ระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก สำหรับท่านที่สนใจ ติดต่อและขอรับใบสมัคร พร้อมคำชี้แจงต่างๆ ได้จากผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัย
(Official Alumni Admissions Representative)ซึ่งดำเนินการมา กว่า 17 ปี (since 1988)อย่างเป็นทางการ จะประสาน ดำเนินการให้ จนกระทั่งได้เข้าศึกษาที่ SNHU โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การสมัครเรียนที่ Southern New Hampshire
เมื่อนักศึกษาตัดสินใจไป เรียนต่อ ที่ Southern New Hampshire University ควรจะติดต่อ กับตัวแทน อย่างเป็นทางการ และถึงแม้นักศึกษาจะติดต่อโดยตรงไปที่ SNHU, NH ทางสหรัฐก็จะส่งเรื่องกลับมาที่ SNHU Thai ก่อนเพื่อให้ทาง SNHU Thai ทำหน้าที่ประสานงานและดูแล ในขั้นตอนการสมัครต่างๆ ให้ ถูกต้อง เรียบร้อย และรวดเร็ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในการดำเนินการ ซึ่งนักศึกษาจะชำระเงินเฉพาะในส่วนของค่าเทอมเท่านั้น (ชำระโดยตรงที่ SNHU, สหรัฐ)

flowChart

ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการเตรียมการ
-การดำเนินการเกี่ยวกับ การสมัคร จะใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ (จะเร็วหรือช้ากว่านี้ แล้วแต่กรณี)
-เมื่อทางมหาวิยาลัย พิจารณาตอบรับ แล้ว ท่านจะได้รับ I-20 และจดหมายจาก dean ชี้แจงคำแนะนำต่างๆ
-ทำ visa ซึ่ง นศ ต้องนำ I-20 และเอกสารอื่นๆ ไปดำเนินการที่ สถานฑูตสหรัฐ ซึ่งจะใช้เวลาในการออก
วีซ่า ประมาณ 6-8 สัปดาห์ (ในช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงท่องเที่ยวอาจใช้เวลามากกว่า)
-ส่วนขั้นตอนรายละเอียดใน การสมัคร โดยละเอียด กรุณาโทรสอบถามและขอรับใบสมัคร ได้จากทาง
SNHU Thai ทางเราจะจัดส่งให้ในวันทำการถัดไป
นศ ควรมีระยะเวลาเตรียมการต่างๆ ล่วงหน้าไว้ ประมาณ 2-3 เดือน

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
-ใบสมัคร ที่กรอกครบสมบูรณ์ เป็นภาษาอังกฤษ (หน้า 3, 4, 5, 8)
-ทรานสคริบส์ ฉบับตัวจริง หรือถ้ายังไม่ได้รับให้ใช้ทรานสคริบส์ฉบับไม่เป็นทางการแทนไ้ด้
(ใบรับรองการศึกษา)
-หนังสือรับรอง หลักฐานทางการเงิน จากทางธนาคาร (Notarized document of finance support
หรือ Bank Confidential) นั้นทางธนาคารจะออกให้แก่ผู้ที่มีเงินฝากกับธนาคาร ซึ่งจะบอกว่ามีจำนวน
เงินอยู่กี่หลัก (จะไม่บอกละเอียดขนาด 5,325,340 บาท) แต่จะพิมพ์ว่า มียอดฝากอยู่ป็นจำนวน 7 หลัก
ซึ่งผู้ฝากอาจจะมีหรือ 6 หลัก หรือ 9 หลักเป็นต้น
อย่างไรก็ตามควรจะมีเพียงพอค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอด หลักสูตร และในการขอควรขอไว้ 2 ชุด
(สำหรับ มหาลัย 1 ชุด และยื่นวีซ่าอีก 1 ชุด) เอกสารจะต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับ
และที่หัวเรื่องควรจะเขียนว่า "To whom it may concern" (ซึ่งหมายความว่า ถึงผู้เกี่ยวข้อง)
โดยที่ไม่ต้องระบุถึงชื่อคน หรือสถาบันนะครับ ในการทำนี้จะเสียค่าธรรมเนียมให้ ธนาคาร ก็ประมาณ
100 บาท ซึ่งแล้วแต่ ธนาคาร จะคิดครับ ใช้เวลาทำก็ประมาณ 1-2 วัน
-ใบแสดงผลคะแนน TOEFL (ใช้ฉบับถ่ายเอกสารได้) ถ้ายังไม่มี นศ.จะต้องไปทำแบบทดสอบที่ SNHU,
ทางที่ดีควรจะสอบ TOEFLให้เรียบร้อยก่อน สมัคร
-เอกสาร ทั้งหมด ส่งไปยังที่อยู่ของ SNHU Thai โดย ไปรษณีย์ EMS

ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร และ รายละเอียดในใบสมัคร


Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5

Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10


Download แบบฟอร์มการขอวีซ่าสำหรับ นักเรียน นักศึกษา F-1 (มี 2 หน้า)
Non-Immigrant Visa Application Form (DS-158) for Student Visa (F-1) Form DS-158 in Thai
Download form DS-158 in Thai in Microsoft Word 97 format: Page 1 , Page 2
(
if you have Microsoft Word 97 or higher install on your computer.)

ใบสมัคร 1 ชุด หน้า 1-10 แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 คู่นอกหน้า 1, 2, 9, 10; เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาต่างๆ ที่จะเลือก, กำหนด เปิดเทอม,
การ ลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายต่างๆ, การเงิน, ภูมิอากาศ, ตลอดจน การเดินทาง ขอให้ท่านปลดส่วนนี้
เก็บไว้เป็นข้อมูลของท่าน
ส่วนที่ 2 คู่ในหน้า 3, 4, 5, 8; เป็นใบสมัครที่ท่านจะต้องกรอก ให้สมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ ด้วยการพิมพ์
หรือเขียนตัวบรรจงแบบตัวพิมพ์ (capital letter) ลงชื่อ, วันที่สมัคร และให้ท่านผู้ปกครอง
ลงนามรับรองการเงินที่ หน้า 4, ท่านต้องการศึกษาวิชาสาขาใดให้ทำเครื่องหมายไว้ท ี่หน้า 5,
ถ้าท่านต้องการอยู่หอพักให้แจ้งไว้ที่ หน้า 8
ส่วนที่ 3 หน้า 6, 7; Physician's Report ใน การยื่น ใบสมัคร ยังไม่ใช่ส่วนนี้ จึงขอให้ท่านตัดส่วนนี้
ออกเก็บไว้ก่อน จะใช้เมื่อท่าน เดินทางไป ศึกษา ที่ SNHU จึงไปให้แพทย์ตรวจและรายงานไว้
พร้อมกับ ฟิลม์เอ็กซ์เรย์ ซึ่งจะต้องนำไปแสดง ในขั้นตอนการ ตรวจสุขภาพ ในวันที่ท่านไปรายงานตัว
ลงทะเบียน เป็น นักศึกษา

สิ่งที่ควรเตรียมพร้อมไว้ก่อนเดินทาง
-ทำ บัตรเครดิต Visa หรือ Master Card โดยอาจเป็นบัตรเสริมของทางผู้ปกครองก็ได้
-จองตั๋วเครื่องบินแบบ open แนะนำสายการบิน North West Airline
-ทำใบขับขี่สากล ที่กรมการขนส่งทางบก ใกล้กับสถานีขนส่งหมอชิตเก่า ถนนพหลโยธิน
-ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของ SNHU อ่านและทำความเข้าใจเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
-ทำฟัน ถอนฟันคุด , ตัดแว่นใหม่, โรคประจำตัวต่างๆ
-เตรียมเสื้อผ้ากันหนาวในช่วงแรกที่ไปถึง


 
 
  Home l About SNHU l Applying l Admission l Student Life l Gallery l Web Board l News l CD & Brochure l Alumni l Contact Us  
s
Southern New Hampshire University
Official Alumni Admissions Representative Thailand
(since 1988)
96 ซอย 10 ถนนเทศบาลรังรักษ์ใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
Tel: 0-2953-9630-3, 0-2580-5256 mobile: 086-0000567, 086-8904990
Fax: 0-2954-4314 e-mail: info@snhuthai.com www.snhuthai.com
s